Ülkemizin üreten ve ürettiğini değerinde satabilen ve desteklenen üreticiye ihtiyacı vardır. Bu ihtiyaçtan dolayı 2004 yılında 5200 sayılı üretici birlikleri kanunu çıkarılmıştır. Örgütlü üreticiyi yaratmanın amacı hem üretici güçlerinin birleştirilmesi hem de üreticiyi temsil eden bir birliğin muhatap olarak kabul edilmesidir. Tek başına bireysel olarak taleplerini hiçbir yere duyuramayan üretici, örgüt çatısı altında bir bütün olarak taleplerini ilgili kuruluşa iletmesi ve çözüm bulması kolaydır.

Ülkemizde yaklaşık 2139 adet su ürünleri yetiştiricilik tesisi bulunmaktadır. Tüm yetiştiricilerin aynı sorunları ve çözüm yolları mevcuttur. Tesislerin bireysel olarak sorunların üzerine gitmesindense güçlerin örgüt çatısı altında toplanıp tüm sorun ve önerilecek çözümlerin resmi kurumlara yapılacak başvurularda toplu olarak gerçekleşmesi muhakkak daha çok etkili olmasını sağlayacaktır.

T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından da üretici örgütlerinin güçlenmesi teşvik edilmektedir. Güçlü ve kurumsal yapıya ulaşmış, tüm üreticilerin desteğini alan bir örgüt kendisi ile ilgili her koşul ve her alanda temsil yetkisi bulunduğu için söz sahibidir. Geleceğe yönelik planlarda karar sahibi durumundadır. Üretici örgütleri; üretici yararına olan her konudan haberdar olup, bunu üreticisine ileterek ortak akıl ve bilinç geliştirir.

Üretici Birliğimiz; 2004 yılında kabul edilen 5200 sayılı tarımsal üretici birlikleri kanununa dayanılarak 15.11.2012 tarihinde Samsun İli Su Ürünleri Yetiştiricileri Üretici Birliği olarak kurulmuş, 12.10.2015 tarihinde Sinop ili de dahil edilerek Samsun ve Sinop İlleri Su Ürünleri Yetiştiricileri Üretici Birliği olarak faaliyet göstermeye devam etmiştir.

Amacımız: su ürünleri yetiştiricileri ve üreticilerini bir araya getirerek su ürünleri üretimini talebe göre planlamak, ürün kalitesini denetlemek ve iyileştirmek, birliğimiz aracılığıyla geçerli norm ve standartlara uygun ürün pazarlamak, ulusal ve uluslararası ölçekte pazarlama gücünü arttırıcı tedbirler almaktır.

Çalışma Konuları:

 • Üyelerin ürettikleri ürünlerle ilgili piyasa araştırmaları yapmak ve yaptırmak.
 • Üyelerinin ürünlerine pazar bulmak, ürünlerin pazara arzını düzenlemek.
 • Üyelerine üretim teknikleri, hasat, depolama, paketlenme konularında teknik destek sağlamak.
 • Üyelerine girdi temininde yönlendirici yardımlarda bulunmak.
 • İç pazara ve ihracata uygun su ürünlerinin üretilmesini sağlamak.
 • Eğitim ve buna ilişkin sertifika, yayım hizmeti vermek, danışman hizmeti sağlamak.
 • Ürün kalitesini iyileştirici tedbirler almak ve ürün standartlarını uygulamak.
 • Çiftlik düzeyinde yapılan tarımsal uygulamalarını izlemek, kayıtlarını tutmak ve belge düzenlemek.
 • Paket ve ambalajlarla ilgili standartların uygulanmasını sağlamak.
 • Üyeleri adına ürün depolanmasına, gerektiğinde bu amaçla depo kiralanmasına yardımcıolmak.
 • Ürünlerinin tanıtımıyla ilgili faaliyetlerde bulunmak.
 • Ürünlerle ilgili her türlü kaydı tutmak.
 • Türkiye Cumhuriyeti’nin kabul ettiği uluslararası ürün veya ürüne özgü ortak piyasa düzenlemelerinin gerektirdiği görevleri yürütmek.
 • Sözleşmeli üretim kapsamında, üyeleri adına örnek tip sözleşmeler düzenlemek ve bununla ilgili faaliyetleri koordine etmek.
 • Birliğin çalışma konuları ile ilgili tesisler yapmak ve/veya bankalardan ilgili kurum ve kuruluşlardan teşvik ve hibe almak, bankalar ile üyelerine lehine sözleşme imzalamak.
 • Üyelerin her türlü sigorta hizmetlerinin sağlanmasında aracılık etmek.
 • Çalışma konuları ile ilgili gazete, dergi, kitap çıkarmak ve her türlü yayın faaliyetlerinde bulunmak ve gerektiğinde seminer, sempozyum, panel, konferans gibi toplantılar düzenlemek.
 • Çalışma konuları ile ilgili şirket, iktisadi işletme kurmak, kurulmuş şirketlere iştirak etmek.
 • Çevreyi korumaya yönelik özellikle su, toprak ve peyzaj kalitesini koruyacak ve biyoçeşitliliği muhafaza edecek üretim uygulamaları ve teknikleri ile çevre dostu atık uygulamalarını yaygınlaştırıcı faaliyetlerde bulunmak.
 • Çalışma konuları ile ilgili kiralama ve satın alma işlerini yapmak.
 • Birlik ile ilgili iş ve işlemlere ilişkin web sitesi, merkezi otomasyon yazılımları yapmak veya yaptırmak.